Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Vyhláška

Číslo:192/2017                                                                                           Vyšná Hutka, dňa:24.08.2017

                          

VYHLÁŠKA

 

     Obecný úrad Vyšná Hutka na základe oznámenia Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru č.OU-KS-KO2-2017/010776-1 zo dňa 16.08.2017 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v ynení neskorších zmien a doplnkov

VYHLASUJE

 

začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte v katastrálnom území Vyšná Hutka, obce Vyšná Hutka dňom 18.09.2017.

 

     V rámci obnovy v katastrálnom území Vyšná Hutka bolo vykonané zisťovanie hraníc pozemkov a iných údajov katastra nehnuteľnosti, meračské práce a bol vyhotovený nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií.

 

     Obnova pokračuje ďalšou etapou, t.j. konaním o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte (konanie o námietkach).

 

     Konanie o námietkach vykoná podľa § 63 katastrálneho zákona katastrálny odbor Okresného úradu Košice – okolie. Konanie o námietkach sa začne

 

dňa 18. septembra 2017 o 9.00. hod.

 

vystavením obnoveného katastrálneho operátu na verejné nahliadnutie vo  Vašej obci. Operát bude vystavený vo Vami určených vhodných priestoroch tak, aby bol prístupný všetkým zainteresovaným vlastníkom a iným oprávneným osobám. Operát bude prístupný

do 22. septembra 2019,  v pracovných dňoch,

pondelok, utorok, štvrtok od 09.00 -  15.00 hod.,

streda                                  od 09.00 -  16.00 hod.,

piatok                                  od 09.00 -  13.00 hod.,

 

dokedy bude možné podať námietky. Vystavenie operátu, podávanie informácií, vysvetlení a prijímanie námietok zabezpečia zástupcovia katastrálneho odboru Okresného úradu Košice – okolie a Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

 

Vyvesene dňa: 30.08.2017                                                          Mgr. Agáta Nosáľová

Zvesene dňa:                                                                                     starostka obce

Zoznam aktualít

Vyhláška
OPATRENIA Ochrana lesov pred požiarmi 2017
oznam pre cestujúcich - obmedzenia z dôvodu uzávery cesty
Pozvánka
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Uznesenie 50/2015
Uznesenie 43/2015
Oznam - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
POZVÁNKA DNI OBCE
Obchodná verejná súťaž
1 2