Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Uznesenie 43/2015

Uznesenie č.   43 /2015:

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   pre Veroniku Hricovú , nar. xxxxxxxx,  bytom: Jánošíková 5, Košice   v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov parcely vedenej na LV č. 382  ako parcela  KN-C č. 248/46, o výmere 364 m2, záhrady v k. ú. Vyšná Hutka a parcela KN-C č. 248/271 o výmere 32 m2 , zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Vyšná Hutka

Odôvodnenie: Na predmetnej parcele je postavená stavba - chata vo vlastníctve žiadateľa a užívajú ju od roku 1990.

 

Za uznesenie hlasovali:    5                                      Proti uzneseniu hlasovali: 0

 

Vo Vyšnej Hutke 14.12.2015                                                             Bc. Agáta Nosáľová

                                                                                                              starostka

Zoznam aktualít

Vyhláška
OPATRENIA Ochrana lesov pred požiarmi 2017
oznam pre cestujúcich - obmedzenia z dôvodu uzávery cesty
Pozvánka
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Uznesenie 50/2015
Uznesenie 43/2015
Oznam - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
POZVÁNKA DNI OBCE
Obchodná verejná súťaž
1 2