Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2017 Zateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom vo Vyšnej Hutke Doming spol. s.r.o
184760.86 €
1/2017 dotácia na CVČ Obec Vyšná Hutka
90.00 €
3/2017 dotácia na CVČ Obec Vyšná Hutka
60.00 €
2/2017 webstránka, doména wbx, s.r.o
468.00 €
tz2017-04-12vs1 WinCITY Registratúra TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Dodatok 1 pripojenie k informačnému systému DEUS
0.00 €
dodatok č. 6 Preprava eurobus eurobus, a.s.
0.00 €
dodatok č. 1 organizovanie aktivacnej činnosti Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
dodatok č. 5 nakladanie s odpadmi Kosit a.s
0.00 €
150 podpora environmentálneho fondu formou dotácie v rámci podpory obnovy dediny Slovenska agentura životného prostredia
0.00 €
1/2016MZ mand. zmluva na zabez. služieb v oblasti verejn. obstarávania Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
0.00 €
01/2016/PZ zmluva o činnosti prac. zdravot. služby pre kateg. rizika 1 a 2 Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
0.00 €
2016 zámenná pozemkov Obec Vyšná Hutka
0.00 €
1/2016 zmluva o poskyt. služ. technika pož. ochrany a technika bezpeč. a ochrany zdravia pri práci Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
0.00 €
1/2016 úprava o odvodnenie cesty v obci V. Hutka IDOS, spol. s r. o.
15154.64 €
2/2016 poskyt. finanč. dotácie z rozpočtu obce V. Hutka na r.2016 Obec Vyšná Hutka
0.00 €
1/2016 zmluva o zabez. systemu združ. nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
1/2016 zmluva o posk. fin. dotácie z rozp. V. Hutka Jazero n.o.
0.00 €
3/2016 finanč. dotácia Rímskokatolícka cirkrv, arcibiskupstvo Košice
0.00 €
13/2016 audit Ing. Žigmund SZATHMÁRY
0.00 €
34/§52A/2016/NP PZ VAOTP Vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva oadielo vypracovanie žiadosti REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BOROLO
950.00 €
00691291KE1346 Doplnkové dôchodkové poistenie NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s
0.00 €
22/2015 zabezpečenie VO Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
350.00 €
Z20163272 Stravné listky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
2099.00 €
40/2016 Zber a preprava elektroodpadu H+EKO
0.00 €
ZLP-2016-0482 Pripojenie k informačnému systému DEUS
0.00 €
228/7/2011/ závod KE výkon spraávy vodovodu Obec Vyšná Hutka
0.00 €
KRHZ- KE - 961/2015 Výpožička hasičskej supravy Slovenska republika - Ministerstvo vnútra
0.00 €
Kúpna zmluva Kupna zmluva Obec Vyšná Hutka
7920.00 €
Zámenná zmluva Zámenná zmluva Obec Vyšná Hutka
0.00 €
Kúpna zmluva Kupna zmluva Gedra Štefan
22521.00 €
1/2015 Dotácia na kostol Obec Vyšná Hutka
500.00 €
144a/§10/2014/AC dodatok o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
dohoda vykon. menších obec.služieb úprava práv a povinn. účastníkov dohody pri zabezpeč. a výkone menších obec. služieb pre obec Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
zmluva o uzavretí budúcej zmluvz zmluva o zabezpeč. systému združ.nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
1/2015 zabezpeč. nakladania s použitými batériami a akumulátormi AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
166/POD-ZD2-73/15 podpora z environmentálného fondu - vstup do ocú Environmentalný fond
5000.00 €
dodatok č.1 Zmena na základe dohody Obec Vyšná Hutka
0.00 €
Kúpna zmluva Kupa pozemku Doc. Ing. Dušan Neštrák
14944.00 €
§ 611 zámenná nehnuteľností František Nosáľ
0.00 €
02/2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Daniela Komendátová
2450.00 €
dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. služieb zmluva o poskyt. pohreb. služieb Bc. Peter Mačanga - OMEGA
0.00 €
115/15 nájomná zmluva nehnuteľ. Obec Vyšná Hutka
0.00 €
Z201510763_Z uzat. kúpnej zmluvy VAŠA Slovensko
0.00 €
192/§52a/2015/ŠR zabez. dobrovoľ. služieb Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
203/§52/2015/ŠR zabez. aktivačnej činnosti Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
4/2015 dotácia CVČ Obec Vyšná Hutka
150.00 €
13/2015 audit ya rok 2015 Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
3/2015 dotácia CVČ Obec Vyšná Hutka
120.00 €
2/2015 dotácia CVČ Obec Vyšná Hutka
90.00 €
1/2015 dotácia CVČ Obec Vyšná Hutka
90.00 €
248/10/2015 výkon správy maketku obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Kúpna zmluva Predaj pozemku 248/21 Obec Vyšná Hutka
7680.00 €
Nájomná zmluva Prenájom pozemkov AGRO -Junior, s.r.o
60.13 €
08/2015/PZS poskytovanie PZS Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
20.00 €
1/2015 zmluva o poskytnutí daru TAYLOR - WHARTON SLOVAKIA s. r. o.
2040.00 €
358/§ 52/2014/NP VAOTP- 5 vykonavania aktivačnej činnosti 2015 Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
307/§52a/2014/ŠR zo dňa 26.11.2014 vykonavania aktivačnej činnosti Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
284/§52a/2014/ŠR vykonavania aktivačnej činnosti Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Mandátna zmluva zabezpečenie VO Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
1560.00 €
1/2014 osadenie kamerového systému v obci Vyšná Hutka ALARMTEL SK, s.r.o.
5005.63 €
4 preprava eurobus, a.s.
0.00 €
144a/ §10/2014/AC organizovanie pracovnej činnosti občanov v hmotnej nôdzi Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
16884/2014 Prevencia kriminality- Zvýšenie bezpečnosti v obci Vyšná Hutka Ministerstvo vnútra SR- okresný úrad Košice
4000.00 €
5700069 verejné priestranststvo v obci Vyšná Hutka Pôdohospodárska platobná agentúra
21627.50 €
307/§52a/2014/ŠR zo dňa 26.11.2014 vykonavania aktivačnej činnosti Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
284/§52a/2014/ŠR Vykonávanie dobrovoľnickej služby Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
144/§/ 10 /2014 /AC dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
EM- 01/09/2014 externý manažment verejné priestarnstvo v obci Vysná Hutka Krajskaroyvojova agentura košického kraja
1700.00 €
1/LE/2014 Verejné priestranstvo v obci Vyšní Hutka Darien, s.r.o.
19927.50 €
13/2014 audit učtovnej závierky 2014 Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
1/2014 darovanie projektovej dokumentácie SPK, s.r.o
0.00 €
55/POD3-73/14 revitalizácia cintorína Slovenska agentura životného prostredia
5000.00 €
100857 08U01 vodovod SO 05 Environmentalný fond
130000.00 €
165/§52/2014/ŠR Vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
1/2014 dotácia na CVČ Obec Vyšná Hutka
240.00 €
1/2014 Zmluva o dielo - revitalizácia vetejného priestranstva AGRO -Junior, s.r.o
5267.38 €
1/2014 zabezpečenie vetejného obstarávania Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
1/2014 dotácia na CVČ Obec Vyšná Hutka
60.00 €
4390001787 napojenie ocú na vodovod Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Dodatok č 4 ku zmluve č. A/2701/02/2008 aktuálizácia programov Topset TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
1/2014 Finančný dar TAYLOR - WHARTON SLOVAKIA s. r. o.
2040.00 €
dodatok č.4 postúpenie práv investrora Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
13610/2014 Zabezpečenie aktivačnej činnosti Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
dodatok č. 1 k zmluve 2/2013 Financovanie CVČ z rozpočtu obce Obec Vyšná Hutka
0.00 €
dodatoč. 3 Autobusová preprava eurobus, a.s.
0.00 €
3/2013 dotácia na žiaka v centre voľného času Obec Vyšná Hutka
100.00 €
OPP a BOZP zabezpečenie činosto na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci LIVONEC, s.r.o
84.00 €
TANS1300092 Zmena frakcie U.S.Steel Košice, s.r.o
158.40 €
TANS1300092 Vysokopecná troska U.S.Steel Košice, s.r.o
158.40 €
2/2013 dotácia na žiaka v centre voľného času Obec Vyšná Hutka
50.00 €
13/2013 audit účtovnej závierky Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
TANS1300092 umelé kamenivo U.S.Steel Košice, s.r.o
132.00 €
1/2013 dotácia na žiaka v centre voľného času Obec Vyšná Hutka
50.00 €
Dodatok č. 3 Aktuálizácia programov Pokladňa TOPSET Solutions s.r.o.
67.83 €
A/2701/02/2008 ročný licenčný poplatok TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
2 zmluva o preprave eurobus, a.s.
0.00 €
TANS1200092 Vysokopecná troska U.S.Steel Košice, s.r.o
0.00 €
132012 audit účtovnej závierky zostavenej za rok 2012 Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
P-0069129100 využívanie elektronických služieb prostredníctvom použivateľského konta Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
132012 zber elekroodpadu Obec Vyšná Hutka
0.00 €
4B220212-01 vytvorenie webovej stránky obce podľa predlohy webex media, s.r.o
0.00 €
MB220212-01 vytvorenie webstránky webex media, s.r.o
120.00 €
32012 podpora činnosti Obecného úradu Vyšná Hutka TAYLOR - WHARTON SLOVAKIA s. r. o.
2040.00 €
1 zmluva o preprave eurobus, a.s.
0.00 €
35/8/2011 poskytovanie služieb pri sociálnom a hospodárskom rozovji obce Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
0.00 €
2572011 predmetom je úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri realizácií projetku EuroKONZULT Slovakia
0.00 €
2072012 služby súvisiace s vykonávaním pravidelnej dopravy eurobus, a.s.
0.00 €
2332011 poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Krajský úrad životného prostredia Košice
0.00 €
13/2011 audit účtovnej závierky k 31.12.2011 Ing. Žigmund SZATHMÁRY
0.00 €
22872011 výkon správy majetku obce - vodovod Obec Vyšná Hutka
0.00 €
9100102717 dodávka plynu SPP
0.00 €
22011 zmluva o poskytnutí daru na podporu činnosti obce Vyšna Hutka TAYLOR - WHARTON SLOVAKIA s. r. o.
2040.00 €
16122010 poskytnutie finančných prostriedkov Krajský úrad životného prostredia Košice
29877.00 €