Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Uznesenie 8 /2015

 

Uznesenie č. 8/2015:

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom majetku obce na nadobúdateľov Miroslva Gašpara , nar. 28.1.1943 a manželku Helenu Gašparovú, nar.4.6.1940, obaja bytom: Palárikova 5, Košice, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,   z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to parcely vedenej na LV č. 382 ako  KN-C č. 248/21 o výmere 384 m2, záhrady v  k. ú. Vyšná Hutka za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom  v celkovej výške 7 680,00 eur, slovom: Sedemtisícšesťstoosemdesiat eur. Prevod sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nadobúdatelia majú na predmetnom pozemku postavenú stavbu -  chatu v súkromnom vlastníctve a pozemok užívajú od roku 1991 bez majetkoprávneho vysporiadania.

 

Hlasovanie:   za:   5 : Miroslav Nosáľ, Slavomír Janočko, Ing. Slávka Janočková,

                                   Vincent Szilagyi , František Vojtko  

                  proti :   0           

           zdržal sa :   0  

 

 

 

Vo Vyšnej Hutke 11.3.2015                                                                                         Bc. Agáta Nosáľová

Zoznam aktualít

Vyhláška
OPATRENIA Ochrana lesov pred požiarmi 2017
oznam pre cestujúcich - obmedzenia z dôvodu uzávery cesty
Pozvánka
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Uznesenie 50/2015
Uznesenie 43/2015
Oznam - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
POZVÁNKA DNI OBCE
Obchodná verejná súťaž
1 2