Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznam

 

Uznesenie č.   7 /2015:

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   pre Miroslava Gašpara, nar. xxxxxxxx,  bytom: Palárikova 5, Košice  a manželku Helenu Gašparovú, nar. xxxxxxxxx, bytom: Palárikova 5, Košice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov parcely vedenej na LV č. 382  ako parcela  KN-C č. 248/21, o výmere 384 m2, záhrady v k. ú. Vyšná Hutka.

 

Odôvodnenie: Na predmetnej parcele je postavená stavba - chata vo vlastníctve žiadateľov a užívajú ju od roku 1991.

 

 

 

 

Za uznesenie hlasovali:    5                                      Proti uzneseniu hlasovali: 0

 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnej Hutke 6.2.2015                                                             Bc. Agáta Nosáľová

                                                                                                              starostka obce

Zoznam aktualít

Vyhláška
OPATRENIA Ochrana lesov pred požiarmi 2017
oznam pre cestujúcich - obmedzenia z dôvodu uzávery cesty
Pozvánka
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Uznesenie 50/2015
Uznesenie 43/2015
Oznam - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
POZVÁNKA DNI OBCE
Obchodná verejná súťaž
1 2